පාණදුර නගර සභාව

 
 
 
   
  කොරෝනා (Covid-19) වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වෙමු....Read more  
ඔබගේ පැමිණිලි ,අදහස් හා යෝජනා සදහා අමතන්න
පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය සිංහල
Citizenship Charter English
குடியுரிமை சாசனம் தமிழ்
2024 සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
අන්තර්ජාලය හරහා වරිපනම් | මිශ්‍ර අදායම් | කඩකුලී ගෙවීම් සිදු කරන්න
අන්තර්ජාලීය නගර සභාව
    අන්තර්ජාලීය පාණදුර නගර සභා සේවාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඉතා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් නගර සභාවෙන් ඉටු වන කටයුතු ඔබට ඉටු කර ගැනීමට මෙම සේවය ඔස්සේ හැකියාව ඇත. ඵලදායි ලෙස කඩිනමින් හා පහසුවෙන් මෙම සේවය ඔස්සේ වරිපනම් ගෙවීම් , ක්‍රීඩා පිටිය, ශ්‍රවනාගාරය, ප්‍රජා ශාලා, ආදාහනාගාරය ආදිය මුදල් ගෙවා වෙන් කරවා ගැනීමටද , අන්තර්ජාලය හරහා සියලුම ඉල්ලුම්පත්‍ර ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට ද හැකියාව ඇත. එමෙන්ම නගර සභාවේ තොරතුරු මෙන්ම සියලු සේවාවන් පිලිබඳ විස්තර ක්ෂණිකව බලා ගැනීමට හැකියාව ඇත . වීදි පහන්, ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම් , සෞඛ්‍ය අංශය හා වෙනත් කරුණු සම්බන්ද පැමිණිලි පහසුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇත. ඒ අතර යෝජනාද ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇත අමතරව නගර සභාවකින්