පාණදුර නගර සභාව

 
 
 
ලියාපදිංචිය
සම්පූර්ණ නම | Full Name :
ලිපිනය | Address :
දුරකථන අංකය | Mobile :
විද්‍යුත් ලිපිනය | Email :
මුර පදය | Password :
තහවුරු කිරීමේ මුර පදය
| Confirm Password :
වරිපනම් අංක | Properties :

වරිපනම් අංක ගිණුමට ඇතුලත් කර ගැනීමට පහත 1 ක්‍රමය හෝ 2 ක්‍රමය භාවිතා කල හැක. ඔබට අංක 1ක් හෝ කිහිපයක් ඇතුලත් කල හැකි අතර අවම වශයෙන් අංක 1වත් ඇතුලත් කර ගැනීම අනිවාර්ය වේ.1 ක්‍රමය | Option 1

මෙහිදී අංකය නිවැරදිව ඇතුලත් කර search කිරීමෙන් අනතුරුව අංකය ගිණුමට ඇතුලත් කර ගත යුතුය.

2 ක්‍රමය | Option 2

මෙහිදී ඔබගේ දේපලට අදාල කොට්ඨාශය, මාර්ගය, වරිපනම් අංකය පිලිවෙලින් තෝරාගෙන එය ගිණුමට ඇතුලත් කරගත යුතුය.

පාරිභෝගික අංකය | Custom No.
කොට්ඨාශය | Division
මාර්ගය | Street
වරිපනම් අංකය | Property No.


අයතිකරුගේ නම | Owner Name

දේපල විස්තරය | Property Description

කොට්ඨාශය | Division

කොට්ඨාශය

ඔබගේ අංකය ගිණුමට ඇතුලත් කර ගැනීමට "Confirm & Add" Button Click කරන්නඔබ ඇතුලත් කළ වරිපනම් අංක
| Property numbers you added :
ID Location Premises No
කඩ කුලී අංක | Boutiques Nos.
කඩ පිහිටා ඇති ස්ථානය
| Location
කඩ අංකය | Boutique No.
ඔබ ඇතුලත් කළ කඩ අංක
| Boutique numbers you added :
ID Boutique No Monthly Fee Owner Name
Can't read the image? click here to refresh

මා ඉහත සඳහන් කරුණු හා කොන්දේසි වලට එකග වෙමි.