පාණදුර නගර සභාව

 
 
 
 


ආදාහනාගාරය වෙන්කිරීම

Cinque Terre

   එක් එක් සේවාවන් සදහා අයකරනු ලබන මුදල් පිළිබද දත්ත පහත දක්වා ඇත.
නගර සභා සීමාව ප්‍රාදේශීය සභා සීමාව
ආදාහනාගාරය 12,500.00 15,000.00
භූමදානය 1000.00 1500.00
සෑයේ ආදාහනය 600.00 850.00
මල් පෝච්චි ( අළු තැන්පත් කිරීම සදහා ) 2500.00 -
ළදරු මරණ 100.00
ආදාහනය 600.00 850.00
අළුකුටි වෙන් කිරීම‍ 5,000.00
අඩි 2 × 2 බිම් කොටස් වෙන් කිරීම සිදු නොකරයි. - -

කොන්දේසි

• භුමිදානය සදහා පදිංචි ස්ථානයට ආසන්න සුසාන භුමිය වෙන් කරවා ගත යුතුය.