පාණදුර නගර සභාව

 
 
 
 


ක්‍රීඩා පිටිය

Cinque Terre

කාරණය

තැන්පතුව

ගාස්තුව

VAT/NBT

මුළු අය කිරීම

පාසැල්

1500.00

2500.00

432.50

2932.50

ජාත්‍යන්තර පාසල්

1500.00

6000.00

1038.00

7038.00

පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය

5000.00

3000.00

519.00

3519.00

වෙනත් ක්‍රීඩා සමාජ

5000.00

6000.00

1038.00

7038.00

රාජ්‍ය ආයතන

5000.00

4000.00

692.00

4692.00

වෙනත්

5000.00

6000.00

1038.00

7038.00

හෙලිකොප්ටර් යානාවක් බිම්ගත කිරීමට

15000.00

17000.00

2941.00

19941.00

  • බලපත්‍ර ගාස්තුව 586.50
  • පාසල් ක්‍රීඩා උත්සව සදහා තැන්පතුව 10000.00
  • දිවා රාත්‍රී ක්‍රිකට් තරග සදහා තැන්පතුව 25000.00
  • සංගීත සංදර්ශන සදහා ක්‍රීඩා පිටිය වෙන් කරනු නොලැබේ.