පාණදුර නගර සභාව

 
 
 
 


එළිමහන් භූමිය

Cinque Terre

අයිතමය

ගාස්තුව

විදුලිය

එකතුව

VAT/NBT

මුළු එකතුව

දේශපාලන රැස්වීම්

2100.00

1450.00

3550.00

614.15

4164.15

සංගීත සංදර්ශන

3200.00

2800.00

6000.00

1038.00

7038.00

ආගමික රැස්වීම්

2100.00

1100.00

3200.00

553.60

3753.60

පාසැල්

2100.00

1100.00

3200.00

553.60

3753.60

පෙර පාසැල්

2700.00

1100.00

3200.00

657.40

4457.40

වෙළඳ ප්‍රවර්දන

6500.00

2200.00

8700.00

1505.10

10205.10

සුභ සාධක සංගම්(උත්සව)

2100.00

1450.00

3550.00

614.15

4164.15

වෙළඳ සල්පිල් වියාපාරික

9000.00

2200.00

11200.00

1937.60

13137.60

රාජ්‍ය

8500.00

2200.00

10700.00

1851.10

12551.10

වෙළඳ සල්පිල් වියාපාරික නොවන

8000.00

2200.00

10200.00

1764.60

11964.60

රාජ්‍ය ආයතන

2100.00

1450.00

3550.00

614.15

4164.15