පාණදුර නගර සභාව

 
 
 
 


වෙරල තීරය

Cinque Terre

කාරණය

තැන්පතුව

ගාස්තුව

NBT

VAT

මුකු අය කිරීම

පානදුර බල ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩා සමාජ

5000.00

4500.00

90.00

688.50

5278.50

වෙනත් ක්‍රීඩා සමාජ

5000.00

6500.00

130.00

994.50

7624.50

සංගීත ප්‍රසංග

5000.00

14500.00

290.00

2218.50

17008.50

වෙළඳ ප්‍රවර්ධන

5000.00

9500.00

190.00

1453.50

11143.50

රූගත කිරීම්

5000.00

6500.00

130.00

994.50

7624.50

දේශපාලන රැස්වීම්

5000.00

5500.00

110.00

841.50

6451.50

සැණකෙළි හා උත්සව

10000.00

17500.00

350.00

2677.50

20527.50

නගර සිමාවේ ඇති පාසැල්

5000.00

2100.00

42.00

321.30

2463.30

රාජ්‍ය

8500.00

2200.00

10700.00

1851.10

12551.10

හෙලිකොප්ටර් යානාවක් බිම ගත කිරීම

15000.00

17500.00

350.00

2677.50

20527.50