පාණදුර නගර සභාව

 
 
 
 


ජයතිලක උද්‍යානය

Cinque Terre

කාරණය

තැන්පතුව

ගාස්තුව

NBT

VAT

මුකු අය කිරීම

ප්රිය සම්භාෂණ සඳහා - ළමා උද්‍යානය

5000.00

4000.00

80.00

612.00

4692.00

ළමා උද්‍යානයේ ශාලාව - ප්රිය සම්භාෂණ

5000.00

4000.00

80.00

612.00

4692.50

ළමා උද්‍යානය - රූගත කිරීම, ටෙලි නාට්‍ය හා වෙළඳ ප්‍රවර්දනය සඳහා

-

5000.00

100.00

765.00

5865.00

ළමා උද්‍යානය - මංගල හා උපන්දින උත්සව ජයරුඋප ගැනීම

-

1500.00

30.00

229.30

1759.30


  • කසල ප්‍රමාණය අනුව වෙනම ගාස්තුවක් අය කෙරේ
  • විදුලිය සඳහා රූ.586.50